BankGroup sưu tập bức tranh sơn mài “Tiếng vọng” của họa sĩ Ngô Thành Nhân với giá 70 ngàn USD